Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) hathors (30) Wes Annac (29) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Tom Kenyon (16) Ashtar (15) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) кениън hathors (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Земя (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Тор (2) Човечество (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

27.02.12 г.

Послание от Давид и Роксанна – 27.02.2012г./Message from David and Roksanna – 27.02.2012 Моля, четете всяко послание с проницателност и се доверявайте на интуицията си. Вярвайте на това, което ви диктува сърцето. Ако усещате, че съобщението не резонира с вашата истина, имате пълно право да не вярвате. - Tauno

Please read each message with insight and trust your intuition. Trust in what your heart tells you. If you feel that the message does not resonate with your truth you have the right not to believe in it - Tauno
 
За този кораб Нептун , който  чакахте, а не дойде - два дни преди това  горе, съвета на 12-те реши да бъде преустановено всякакво присъствие или контакт до деня на първата вълна. Засега това е разрешено само  на една единствена раса. Ако някой види нещо друго - то това не от тях , а е чисто земна апаратура.

Тази година преход ще има, а за Разкриването-въпрос на  няколко месеца - (по принцип), но може и да се размине, всичко е много относително, така е запланувано , но всичко зависи от хората дали те са готови за това. В противен случай прехода ще си го има, но не и тук, просто само ще се смени цикъла както досега е ставало и са се сменяли расите.

Истината е, че хората трябва да спрат да позволяват да бъдат лъгани  и заблуждавани от разни набедени пророци и да се събудят най-вече, защото от това зависи съдбата им и  съдбата на всички като поредна раса тук.

Ако хората покажат  и докажат, че са чисти  и достойни духом -добре , но иначе  - никой няма да позволи да  се замърси чистата космична енергия с негативна , от едно недорасло общество  ,  и така  тази ни раса ще се размине  с прехода,земята ще се изчисти както е ставало досега, и някой ден някоя от бъдещите раси тук ако докаже че е достойна и чиста ще премине.

Много от хората са убедени, че са самата чистота,   а всъщност да са черни отвътре... В тази връзка не е толкова важно какво казваш на хората, дали си чист, а вътрешно да се стремиш към тази чистота, доброта  и любов, трябва да ги излъчваш.   Всеки, който  е чист ще премине, по един или друг начин.

 Заради тази духовна замърсеност много неосъзнати няма да могат да преминат. Чистите ще бъдат един много малък процент - за съжаление.
 
И в какво се състои това преминаване- всичко  е на енергийно ниво,повечето дори няма да го осъзнаят и забележат. Ще си мислят, че всичко си е както преди   да-ама-не.
Които не успеят,   ще си продължат на това ниво до следващият цикъл, другите ще преминат и продължат напред, трети, които са много по-деградирали  в духовен план пък ще изпаднат в по-низши нива. Това е като глава лук. Едно голямо пренареждане, и всичко започва отначало.

Много хора искат да знаят истината, а не са готови за нея,   като им се каже и те започват да я отричат, понеже не се вмества в техните представи и разбирания. Човек трябва да разчупи съзнанието си да преодолее матричното поведение  и начин на мислене, само така ще бъде свободен.

Благодаря ви, Давид и Роксанна

Посредник : Tauno


 
What about that ship Neptune, which you were waiting for – two days before the event up there the Consul of twelve decided to be stopped any presence or contact till the day of the first wave. For now it is only available to a single race. If anyone sees anything else then it is not from them/galactic/ but it is to be honest Earthly apparatus.

There will be a transition this year, and the Disclosure is a matter of few months (principally) but it you may be away with it, everything is so relative it is intended to be so, but everything depends on People`s  readiness for it. Otherwise the transition exists but not here, the cycle will just change, as it has been so far and as the different races have changed themselves.

The truth is that the people should stop allowing to be lied and deceived by so called prophets and to awaken because their fate depends on this and the fate of all as a serial race here depends on this.

If people show and prove that they are pure and spiritual worthy, then all is well, but otherwise – no one will allow the pure cosmic energy to be polluted with a negative one that comes from a puny society and if it is so this race of ours would diverge with the transition the earth will cleanse herself as it has happened before and some day one of the future races here will pass if it proves that it is pure and worthy.

Many people are sure that they are pure, but they are dark inside… In this respect it is not so important what you are telling people if you are pure but what is important is to strive inwardly towards this purity, goodness and love, you must beam them all. Everyone who is pure will pass on one way or another.

Because of that spiritual contamination many who are unaware will not be able to pass. It is a pity that the percentage of the pure ones is very small.

And what is this transition - everything is on an energetic level, most of the people will not be aware or notice it. They will think that everything is like it was before – but it will not be so. These who will not succeed will continue at the same level till the next cycle, others will pass and will continue further; those who are most degraded spiritually will drop down into lower levels. This is just like an onion. This is one great re-order and everything starts from the beginning.

Many people want to know the truth but they are not ready for it, when they hear the truth, they start denying it because it doesn`t fit with their beliefs and understandings. Man has to open his or her consciousness and to overcome the matrix behavior and way of thinking only this way he or she will be free.

Thank you, David and Roksanna

Mediator:Tauno

Няма коментари:

Публикуване на коментар