Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) hathors (30) Wes Annac (29) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Tom Kenyon (16) Ashtar (15) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) кениън hathors (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Земя (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Тор (2) Човечество (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

7.09.11 г.

Creating peace out of the chaos - Да създадеш мир от хаоса


All we - the Humans now feel that peace, harmony and balance are hardly acceptable in these times of the ruling chaos that surrounds us. That is because we are living at the verge of  great changes in our Galaxy and Universe, we feel them subconsciously but many of us ignore these true feelings. Don`t you notice the volcanoes that erupt, the earthquakes, the floods, the wars, the fact that time is always too short to cope with your everyday tasks, the fin
ancial crises, the emotional and mental confusions among the people? The chaos seems to be total, as a raging ocean in which we are sailing in our little ship. But the power of human thought and spirit is immense, it CAN Create. WE CAN CONTROL us, our thoughts, emotions. We are able to create peace out of the chaos. I will give you some simple ideas how to do this. I have learned them from many of the Beings of Light that speak through some channels and thus help us to overcome the recent chaotic events that occur on Earth
1. Remember your true nature - you are of Light, you are a God Spark, so you have a hereditary right to be the Master of your own life
2. You are immortal, you are spirit in physical body, the spirit never dies , the spirit lives and evolves forever
3. Here on Earth  we are to learn, to clear carma -our lessons
4. Love is a great power, we are here to learn Unconditional Love
5. If you stay in your Light and learn to Love yourself, the others and even your enemies and every living thing you will attract Beings of Light that can help you in any situation
6. Find time and space for yourself, stay in your presence and feel your energy inside your spine
These are some of the many ideas to reach inner peace and to live avoiding outer chaotic interruptions in your inner spiritual life. I hope that I could help
Be in Love and Light!
Всички ние- Човешките същества, сега усещаме, че мирът, хармонията и баланса са трудно приемливи в тези времена на царящ хаос, който ни обгражда. Това е защото живеем на прага на големи промени в нашата Галактика и Вселена, ние чувстваме тoва подсъзнателно, но много от нас игнорират тези истинни чувства.Не забелязвате ли изригващите вулкани, земетресенията, наводненията, войните, фактът, че времето е твърде кратко, за да се справите с ежедневните си задачи, финансовите кризи,емоционалната  и умствена обърканост сред хората?Хаосът сякаш е тотален, като бушуващ океан, в който плаваме в нашия малък кораб. Но силата на човешката мисъл е ОГРОМНА, тя може да ТВОРИ. Ние МОЖЕМ да КОНТРОЛИРАМЕ себе си, нашите мисли, емоциите си. Ние сме способни да създадем мир от хаоса. Ще ви дам няколко обикновени идеи как да постигнете това. Научих ги от много Същества от Светлина, които говорят чрез няколко канала и така ни помагат да преодолеем настоящите хаотични събития на Земята
1. Спомнете си истинската си същност - вие сте от Светлина, вие сте Божествена Искра, така че имате наследственото право да бъдете Господар на своя собствен живот
 2.Вие сте безсмъртни, вие сте дух във физическо тяло, духът никога не умира, той живее и еволюира вечно
3. Тук на Земята сме, за да учим, да изчистваме карма-нашите уроци
4. Любовта е велика сила, само чрез нея духът може да израства и да живее в по-високите измерения, тук сме, за да се научив на Безусловна Любов
5. Ако стоите в Светлината си и се научите да обичате себе си, другите и дори враговете си и всяко живо същество, вие ще привлечете към себе си Същества от Светлина, които могат да ви помогнат във всяка житейска ситуация
6. Намерете време и пространство за себе си, останете във вашетo присъствие и почувствайте енергията си в гръбначния си стълб
Това са само малко от многото идеи за достигане на вътрешен мир и да живеете, избягвайки външни хаотични намеси във вътрешния ви душевен живот. Надявам се, че ви бях от полза
Останете в Любов и Светлина!


Няма коментари:

Публикуване на коментар