Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) hathors (30) Wes Annac (29) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Tom Kenyon (16) Ashtar (15) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) кениън hathors (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Земя (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Тор (2) Човечество (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

9.08.11 г.

The symbol of the crossDear readers,
These are my personal thoughts I want to share them with you. The heart chakra is the central of all the 7 chakras in human body. To live in the heart / in Now, which is the center between the past and the future, all is possible when living in Now, we can choose our future and heal our past/ means to live in Love and Ligth.When you communicate with other people you are spreading your energy horizontally, but you are in constant contact with Mother Earth and you are giving her your vertical directed energy. This flow of energy /horizontal and vertical/ forms a cross.At the center of this cross is the heart, beaming the Love and Light! A majestic symbol with a huge powerful heart energy. Imagine the whole picture. We are about to reach the Christ level in our collective consciousness.
And one more thing that shouldn't be forgotten because I think is is perhaps the basic Truth. This is already said by Yessua through Pamela Kribe. It is this - the sacred mantra I AM. AM is the presence itself that is eternal/past, present and future - all these  are AM/it is  horizontal and represents the female energy/feelings, intuition/. I is the realized individuality, I is not You, I is the vertical male energy - the driving force/willpower, creativity/. Realizing this mantra I AM, we are realizing our divinity. When the female and male energies reach balance in us we are living in our divinity and become Beings of Light . I Am, You Are ...together in one journey...back home to ALL That IS

 Уважаеми читатели,
Това са мои лични мисли, които искам да споделя с вас. Сърдечната чакра е разположена в центъра на всичките 7 чакри в човешкото тяло. Да живееш в сърцето /в Сега, което е център между миналото и бъдещето, всичко е възможно сега, ние можем да изберем бъдещето си и да излекуваме миналото си/ означава да живееш в Любов и Светлина. Когато комуникирате с другите хора,  вие разпростирате енергията си хоризонтално, но вие сте в непрекъснат контакт с Майката Земя и и давате вашата вертикално насочена енергия. Този поток на енергията/ хоризонтален и вертикален/ образува кръст. В центъра на този кръст е сърцето, излъчващо Любов и  Светлина! Величествен символ с огромна и мощна сърдечна енергия. Представете си цялата картина. Ние сме на прага на достигане на Христово ниво на колективното ни съзнание.
И още едно нещо, което не трябва да бъде забравяно, защото мисля, че вероятно е основна Истина. То вече е казано от Йешуа чрез Памела Крибе. Ето го- свещената мантра Аз Съм. СЪМ е  самото присъствие, което е вечно/минало , настояще, бъдеще - всичко това е СЪМ/ , то е хоризонтално и представлява женската енергия/чувства, интуиция/. АЗ е осъзнатата индивидуалност, АЗ не е ТИ, АЗ е вертикалната мъжка енергия - движещата сила/ воля, съзидателност/.С осъзнаването на тази мантра АЗ СЪМ ,ние осъзнаваме нашата божественост. Когато женската  и мъжката енергия потигнат баланс в нас, ние заживяваме в нашата божественост и ставаме Същества от Светлина. АЗ СЪМ, ТИ СИ...заедно в едно пътуване...обратно към дома към Всичко Което Е

Thanks to 
http://www.contemplative-art.com/site_andrew/symbolics.htm
for the beautiful painting
2 коментара:

  1. Thank you very much , dear Laura ! It is a wonderful feeling sharing thoughts with a desire to be of help. Nothing is wasted, really. All that they told us just need to be organized to see the whole picture. With sharing we hep each other and finally reach the Truth!
    Love and Light and Blessings to you! Hugs of Light, Laura!

    ОтговорИзтриване